بازمحرم می آید،واشکهادرکاسه چشم هاحلقه می زند؛بیرق سیاهی همه راسیاه پوش می کند؛علمهابرشانه هابالامی رود؛دست هابرای سینه زدن پایین می آیدوناله هابرعزایت بلندمی شود.این اشکهاو

بیرقهاوعلم هاوناله هاهمه درراه آرمان توست وفریادی است برای همراهی منتقمت،فریادی است برای همدردی بازخمی عمیق که نمک انتظارسخت آزارش می دهد.

سلام برماه تو:

سلام برتووفرزندانت:

سلام برمنتقمت:

 انتشار از منبع : bzysf-b - bzysf-b
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:54:02
  برچسب ها : سلام